Disclaimer - Pierre Fabre S.A.

WETTELIJKE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

I. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Alvorens toegang te krijgen tot deze site, moet u akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen vermeld in deze Wettelijke verklaring, die u dient na te lezen alvorens op de site te gaan.

Indien u niet wenst te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Wettelijke verklaring, gelieve dan de website niet te openen en de site onmiddellijk te verlaten. Door op de site te gaan en gebruik te maken van de hierin opgenomen informatie, stemt u in met deze voorwaarden en bepalingen.

Pierre Fabre kan op ieder moment aan deze voorwaarden en bepalingen wijzigingen aanbrengen door deze eenvoudigweg op de Site aan te kondigen. De wijzigingen gaan onmiddellijk in zodra ze op de Site zijn geplaatst.

II. BEPALINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN HET HANDELSMERK

De ontwikkeling, het eigendom en het beheer van deze Site zijn in handen van Pierre Fabre S.A. (“Pierre Fabre”). De volledige inhoud van deze Internet Website (deze “Site”) is volledig beschermd onder alle toepasselijke wetgeving betreffende auteursrechten en handelsmerken. De gebruikers mogen één kopie van de inhoud van deze Site afdrukken, en dit uitsluitend voor hun persoonlijk gebruik of commerciële doelstellingen, op voorwaarde dat deze kopie de Wettelijke verklaring bevat. Andere afdrukken, kopieën, verdere verdeling of publicatie van gelijk welk deel van deze Site is strikt verboden tenzij dit door de Site uitdrukkelijk wordt toegelaten.

III. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE

Pierre Fabre doet geen uitspraak over de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze Site. De Site bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of gebied in de wereld, die beschikbaar kunnen zijn onder een ander handelsmerk in verschillende landen en die de betreffende overheden eventueel hebben goedgekeurd voor de verkoop of voor gebruik onder verschillende aanduidingen en beperkingen in verschillende landen.

Deze Site kan soms informatie bevatten in verband met allerlei gezondheids-, medische en lichamelijke problemen en de behandeling hiervan. Deze informatie mag door gebruikers buiten de gezondheidssector niet worden gelijkgesteld met het advies verleend door een arts of andere medische zorgverlener. U mag de hier opgenomen informatie niet gebruiken om een diagnose te stellen over een gezondheids- of lichamelijk probleem of een ziekte. In elk geval moeten de gebruikers van deze Site steeds een dokter en/of andere medische zorgverlener raadplegen in verband met hun gezondheidsvragen.

Hoewel Pierre Fabre al het mogelijke doet om de informatie op de Site correct en bijgewerkt te houden, biedt Pierre Fabre geen garanties of doet geen toezeggingen over de nauwkeurigheid ervan en kan deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Pierre Fabre aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Site. De informatie die door derden wordt ingediend om op deze Site te plaatsen, wordt door Pierre Fabre niet gecontroleerd, geverifieerd of bevestigd en het is mogelijk dat dergelijke informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Hoewel Pierre Fabre heel wat inspanningen levert om de Site steeds online te houden, kan de toegang tot de Site op elk ogenblik worden opgeschort, beperkt of beëindigd.

Deze Site kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet aangesloten zijn bij Pierre Fabre. Links naar andere websites worden alleen gegeven als een dienst voor de gebruikers van deze Site. Pierre Fabre heeft niet alle websites die aan de eigen Site zijn gelinkt, nagekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites die aan de Site gelinkt zijn. Het gebruik van een dergelijke link gebeurt geheel op eigen risico. Pierre Fabre wijst alle aansprakelijkheid af van elke schade of nadeel veroorzaakt door de toegang van de gebruiker tot deze websites. Hoewel deze Site aan de bezoekers de mogelijkheid biedt om berichten door te sturen, mag u geen onwettig, dreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch of grof materiaal opsturen of overmaken, of materiaal dat een gedrag zou kunnen uitmaken of aanmoedigen dat zou beschouwd worden als een strafbaar feit, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of op andere wijze een schending van de wet zou inhouden.

IV. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Pierre Fabre levert de inhoud van deze Site uitsluitend voor informatieve doeleinden en voor uw algemeen belang en overweging. Door gebruik te maken van de Site, gaat u akkoord om niet zomaar voort te gaan op alle informatie die u erin vindt. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Pierre Fabre alle aansprakelijkheid af indien u bent voortgegaan op deze informatie. Verder is Pierre Fabre niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, incidentele, speciale gevolgschade, indirecte of strafbare schade veroorzaakt door het gebruik van, of de ongeschiktheid voor gebruik van het materiaal op deze Site of het materiaal van gelinkte sites, zelfs indien Pierre Fabre of een gemachtigde vertegenwoordiger van Pierre Fabre op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving geen beperking of uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of incidentele of gevolgschade toestaat. In dat geval zijn de beperkingen of uitsluitingen van deze bepalingen niet van toepassing op u. De totale aansprakelijkheid van Pierre Fabre voor al uw schade, verlies, en gronden tot vordering, indien voorzien in de overeenkomst, onrechtmatige daden (met inbegrip tot, maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere schade zal echter nooit het bedrag dat u eventueel hebt betaald om toegang te krijgen tot deze Site, overschrijden.

V. AFWIJZING VAN GARANTIES

Het materiaal op deze site wordt gegeven “zoals het is” en zonder enige expliciete of impliciete garanties. Voor zover door de toepasselijke wetgeving toegelaten, wijst Pierre Fabre alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties inzake bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. Pierre Fabre garandeert niet dat de functies vervat in het materiaal ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat gebreken zullen worden rechtgezet, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt virusvrij is of geen andere schadelijke componenten bevat. Pierre Fabre biedt geen garanties of legt geen verklaringen af in verband met het gebruik of de gevolgen van het gebruik van het materiaal op deze sites inzake hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of andere. U (en niet Pierre Fabre) draagt de volledige kosten van alle nodige onderhoud, herstellingen of rechtzettingen van uw hard- of software als gevolg van enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site. Indien de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, is bovenvermelde uitsluiting niet van toepassing op u.

VI. GELDENDE WETGEVING

Deze Site wordt door Pierre Fabre gecontroleerd en beheerd vanuit haar kantoren in België/Nederland. Hoewel het Internet wereldwijd is van aard, geldt dit niet voor de wetten met betrekking tot de wijze waarop farmaceutische bedrijven medische of productinformatie overbrengen. Elk land heeft zijn eigen regels, regelingen en wetten. Bijgevolg is de informatie bestemd voor de verspreiding in een bepaald land, misschien niet geschikt voor gebruik buiten dat land. De informatie op deze Site is ontworpen met het oog op de naleving van de wetten in Nederland. De informatie op deze Site is uitsluitend bestemd voor de toegang en het gebruik door inwoners van Nederland. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en opgebouwd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan gelijk welke principes die strijdig zijn met de wet. Indien een bepaling in deze Overeenkomst onwettig, nietig of om een of andere reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling geacht niet tot deze Overeenkomst te behoren en heeft dit geen invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Dit is de volledige Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan.

Deze Site kan links bevatten naar andere websites geproduceerd door bedrijven die verwant zijn met Pierre Fabre, waarvan sommige buiten Nederland. Die websites kunnen informatie bevatten die alleen geschikt is voor dat bepaalde land of die streek waar de website is gevestigd. De informatie op de Site mag niet worden opgevat als een promotie of aanbieding voor gelijk welk product of het gebruik ervan indien dit niet is toegelaten door de wetten en bepalingen van het land waarin u zich bevindt. Pierre Fabre doet geen uitspraken over het materiaal op de Site en de geschiktheid of beschikbaarheid ervan voor gebruik op andere plaatsen. Wie ervoor kiest om zich toegang te verschaffen tot deze Site vanuit een andere plaats, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de overeenstemming ervan met de lokale wetten, indien en voor zover de lokale wetten van toepassing zijn.

VII. LINKS NAAR DEZE SITE

Links naar deze Site zijn niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toezegging van Pierre Fabre. Deze disclaimer is het laatste gewijzigd op: xx-xx-2016